text.skipToContent text.skipToNavigation

Herroepingsrecht voor aankopen in de online-winkel op shop.grohe.com

Herroepingsbeleid

Herroepingsrecht

U  heeft  het  recht  om  binnen  een  termijn  van  veertien  kalenderdagen  zonder  opgave  van  redenen  de  overeenkomst  te  herroepen.

De herroepingstermijn verstrijkt veertien kalenderdagen na de dag waarop u of een door u  aangewezen  derde,  die  niet  de  vervoerder  is,  het  goed  fysiek  in  bezit  krijgt. 

Om uw herroepingsrecht uit te oefenen moet u ons:

Grohe AG
Industriepark Edelburg
58675 Hemer / Duitsland

E-Mail:b2c.be@grohe.com

via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post, fax of e-mail) op de hoogte  stel-len van uw beslissing de overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor gebruikmaken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping, maar bent hiertoe niet verplicht.

Om  de  herroepingstermijn  na  te  leven  volstaat  het  om  uw  mededeling  betreffende  uw  uitoefening  van  het  herroepingsrecht  te  verzenden  voordat  de  herroepingstermijn  is  verstreken.

Het herroepingsrecht vervalt voortijdig in de volgende gevallen: Bij overeenkomsten voor de levering van verzegelde goederen die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn voor retourzending, als de verzegeling ervan na levering is verwijderd. Dit geldt voor alle GROHE filters.

Gevolgen  van  de  herroeping

Als  u  de  overeenkomst  herroept,  ontvangt  u  alle  betalingen  die  u  tot  op  dat  moment  heeft  gedaan,  inclusief  leveringskosten  (met  uitzondering  van  eventuele  extra  kosten  ten  gevolge  van  uw  keuze  voor  een  andere  wijze  van  levering  dan  de  door  ons  ge-boden  goedkoopste  standaard  levering)  onverwijld  en  in  ieder  geval  niet  later  dan  14  dagen  nadat  wij  op  de  hoogte  zijn  gesteld  van  uw  beslissing  de  overeenkomst  te  her-roepen,  van  ons  terug.  Wij  betalen  u  terug  met  hetzelfde  betaalmiddel  als  waarmee  u  de  oorspronkelijke  transactie  heeft  verricht,  tenzij  u  uitdrukkelijk  anderszins  heeft  inge-stemd;  in  ieder  geval  zullen  u  voor  zulke  terugbetaling  geen  kosten  in  rekening  wor-den  gebracht. Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekre-gen, of u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, al naargelang welk  tijd-stip eerst valt.

U  dient  de  goederen  onverwijld,  doch  in  ieder  geval  niet  later  dan  14  dagen  na  de  dag  waarop  u  het  besluit  de  overeenkomst  te  herroepen  aan  ons  heeft  medegedeeld,  aan  ons  terug  te  zenden  of  te  overhandigen.  U  bent  op  tijd  als  u  de  goederen  terug-stuurt  voordat  de  termijn  van  14  dagen  is  verstreken. De  directe  kosten  van  het  te-rugzenden  van  de  goederen  komen  voor  uw  rekening.

U  bent  alleen  aansprakelijk  voor  de  waardevermindering  van  de  goederen  die  het  gevolg  is  van  het  gebruik  van  de  goederen,  dat  verder  gaat  dan  nodig  is  om  de  aard,  de  kenmerken  en  het  werking  van  de  goederen  vast  te  stellen.

Het herroepingsrecht bestaat niet voor overeenkomsten op afstand betreffende de levering van verzegelde goederen die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan de verzegeling na de levering is verbroken.

Modelformulier voor herroeping

(dit  formulier  alleen  invullen  en  terugzenden  als  u  de  overeenkomst  wilt  herroepen)

Aan

Grohe AG
Industriepark Edelburg
58675 Hemer / Duitsland

E-Mail: b2c.be@grohe.com

Ik/Wij(*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij(*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen/levering van de volgende dienst(*) herroep/herroepen(*)

Besteld op (*)/Ontvangen op (*)

Naam/Namen consument(en)

Adres consument(en)

Handtekening van consument(en) (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)

Datum

(*) doorhalen wat niet past.

Retourneren

Vul het onderstaande document in en voeg het toe in het pakket dat u wenst terug te zenden. Dit zal de afhandeling van uw geretourneerde pakket vergemakkelijken.