text.skipToContent text.skipToNavigation

Algemene Verkoopvoorwaarden in de online shop op shop.grohe.be

§ 1 Algemeen, toepassingsgebied van de AVV

1.1 Alle leveringen van goederen en diensten gebeuren uitsluitend op basis van de volgende Algemene Verkoopvoorwaarden (hierna ook “AVV” genoemd) in de versie die geldig is op de datum van de bestelling. Behoudens uitdrukkelijk andersluidend akkoord zijn hiermee strijdige voorwaarden niet van toepassing. 

1.2 De medecontractant is

GROHE nv-sa

Leuvensesteenweg 369

1932 Zaventem

 

Telefoon: +32 2 899 30 77

E-Mail: b2c.be@grohe.com

 

(hierna ook de “Verkoper” genoemd).

 

1.3 In de zin van deze Algemene Verkoopvoorwaarden kunnen klanten zowel consumenten als handelaars zijn (hierna ook de “klant” genoemd). De klant is een consument indien de bestelde goederen en diensten niet hoofdzakelijk bestemd zijn voor de uitoefening van zijn handels- of zelfstandig beroep. Een handelaar is, omgekeerd, elke natuurlijke persoon, wettelijke entiteit of wettelijk bekwaam zakenpartnerschap dat optreedt in de uitoefening van zijn handels- of zelfstandig beroep wanneer hij de overeenkomst sluit.

§ 2 Sluiten van de overeenkomst, uitvoering van de overeenkomst

2.1 Wanneer u het gewenste product gevonden hebt, kunt u dit meer in detail bekijken, zonder enige verplichting, door te klikken op de productnaam of op het productbeeld. U kunt het artikel in de winkelwagen plaatsen door op de “In winkelwagen”-knop. U kan de inhoud van uw winkelwagen te allen tijde zien, zonder verplichting, door te klikken op de [Winkelwagen] knop. U kunt de producten in uw winkelwagen opnieuw verwijderen of wijzigen door te klikken op de “Wijzigen” en “Wissen” iconen. Indien u de producten in de winkelwagen wens te kopen, klikt u in de winkelwagen op de “Naar de kassa”-knop.

2.2 Geef in de loop van het verdere bestelproces uw factuur- en leveringsadres in te geven onder “Uw adres”. In de volgende stap ontvangt u opnieuw een samenvatting van uw gegevens en kunt u opnieuw alle details controleren. U kunt typefouten verbeteren door terug te keren in uw browser of door het bestelproces te annuleren en opnieuw te beginnen.

2.3 Als laatste stap van uw bestelling geeft u uw betalingsinformatie in onder “Soort betaling en verzending” op een beveiligde pagina die gecodeerd is met SSL. U kunt uw facturen betalen met kredietkaart (wij aanvaarden Visa en Master Card) of via PayPal.

2.4 Zowel de betalingsinformatie als uw bestelling wordt verzonden door te klikken op de “Bestellen met betalingsverplichting”-knop. Door het verzenden van uw bestelling doet u ons een bindend aanbod om een overeenkomst met u te sluiten. Wij aanvaarden dit aanbod door verzending van onze orderbevestiging, die een samenvatting van de bestelling bevat, aan u per e-mail en de koopovereenkomst wordt van kracht.

§ 3 425 g CO2 flessen - startpakket en navulling

3.1 GROHE Blue startpakket 425 g CO2 flessen (4 stuks) – 40422000

Bij aankoop van een Grohe Blue startpakket ontvangt u vier 425g CO2 flessen.

3.2 GROHE Blue Navulling 425 g CO2 flessen (4 stuks) - 40687000

Nadat u vier 425g CO2 flessen leeg hebt gemaakt, kunt u dezelfde hoeveelheid bestellen in een navulset (4 flessen).  Hiervoor moet de volledige set met lege CO2 flessen (4 stuks) worden geretourneerd.

3.3 Retourneren van lege flessen

De instructies van de verkoper zorgen ervoor dat de zending soepel wordt afgehandeld en dat de flessen als gevaarlijke goederen worden gelabeld. Als de instructies van de verkoper niet worden opgevolgd, kan dit ertoe leiden dat de retourzending niet correct wordt verwerkt.
Het retouretiket en een sticker (dat u op het diamant symbool voor gevaarlijke goederen dient te plakken) worden naar u verzonden wanneer u de CO2 navulling bestelt. De retourzending kan alleen door de transporteur worden afgehandeld wanneer het diamant symbool voor gevaarlijke goederen volledig is bedekt. Alle correcte retouren van lege flessen worden door ons geregistreerd en toegewezen op basis van de retouretiketten. Een bestelde navulling wordt alleen geactiveerd als een overeenkomstige retour is ingeboekt.
De lege CO2 flessen moeten binnen 90 dagen na ontvangst van de orderbevestiging van een nieuwe navulling worden geretourneerd. Als deze deadline niet wordt gehaald, wordt het betaalde bedrag automatisch terugbetaald. De verkoper behoudt zich het recht voor om de gemaakte administratiekosten in rekening te brengen en te verrekenen met het restitutiebedrag.

3.4 Teruggave van volle CO2 flessen

Bij het retourneren van volle CO2 flessen aan de verkoper (bijvoorbeeld in het kader van het herroepingsrecht), wordt erop gewezen dat dit een verzending van gevaarlijke goederen is. Dergelijke producten zijn alleen toegestaan voor transport onder bepaalde voorwaarden en zijn onderworpen aan precieze etiketteringsverplichtingen vanwege een hoger risico tijdens transport (lees onze informatie over de verzending van gevaarlijke goederen).

3.5 Retourkosten

De verkoper draagt de kosten voor het retourneren van lege flessen als de retourzending plaatsvindt volgens de instructies van de verkoper en als het retouretiket, dat door de verkoper is verstrekt, wordt gebruikt. In geval van onvolledige retouren en / of beschadigde lege flessen worden de kosten van de retour en de beschadigde flessen aan de koper in rekening gebracht. Beschadigde gevaarlijke goederen mogen in geen geval worden geretourneerd. Bovendien behoudt de verkoper zich het recht voor om de koper te blokkeren voor verdere navulopdrachten in geval van het herhaaldelijk schenden van de vereisten voor het retourneren van CO2 flessen. Neem contact op met de klantenservice van de webshop als u CO2 flessen wilt retourneren zonder een navulset te bestellen. We kunnen geen retourzendingen accepteren en kunnen geen gemaakte verzendkosten vergoeden.

§ 4 Opslaan van de contractuele tekst 

Wij slaan uw bestelling en de gegevens van de bestelling die u hebt ingegeven op. Wij zullen u per e-mail een orderbevestiging versturen met alle gegevens van de bestelling. U hebt ook de mogelijkheid om zowel de bestelling als onze Algemene Verkoopvoorwaarden af te drukken voordat u ons de bestelling overmaakt.

§ 5 Prijzen en verzendkosten

5.1 Alle prijzen zijn inclusief BTW maar exclusief verzendkosten. Wij leveren met UPS of enige andere koerier van onze keuze.

5.2 In geval van herroeping draagt de klant de directe kosten voor het terugzenden van de goederen.

5.3 Indien de koper herhaaldelijk niet wordt bereikt op het moment van levering of de zending niet accepteert, worden de verzendkosten aan de koper in rekening gebracht.

§ 6 Leveringsvoorwaarden

Behoudens andersluidende vermelding in het aanbod, worden de goederen overhandigd aan de koerier ten laatste 3 dagen na verzending van de orderbevestiging.

§ 7 Betalingsvoorwaarden

7.1 Betaling met kredietkaart

De betaling kan gebeuren met kredietkaart (wij aanvaarden Master Card en Visa). Als u betaalt met kredietkaart, zal uw rekening pas gedebiteerd worden na verzending van de orderbevestiging.

7.2 Betaling met Paypal

U betaalt het factuurbedrag via de online provider Paypal, PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg (hierna ook “PayPal” genoemd), overeenkomstig de gebruiksvoorwaarden van PayPal, die kunnen worden geraadpleegd op https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/useragreement-full. In principe moet u daar geregistreerd zijn of uzelf voor de eerste keer registreren, uzelf legitimeren met uw toegangsgegevens en de betalingsinstructie aan ons bevestigen (een uitzondering is mogelijk toegang als gast). Tijdens het bestelproces ontvangt u nadere informatie.

7.3 Eigendomsvoorbehoud; schuldvergelijking; retentierecht

(1) Voor consumenten behouden wij de eigendom van het gekochte artikel voor tot volledige betaling van het factuurbedrag. Indien u een handelaar bent die optreedt in het kader van zijn handels- of zelfstandige activiteit of als publiekrechtelijke rechtspersoon, behouden wij de eigendom van het gekochte artikel voor totdat alle openstaande sommen voortvloeiend uit de zakenrelatie met de koper voldaan zijn. Eventuele zekerheidsrechten kunnen worden overgedragen aan derden.

(2) Schuldvergelijking is uitgesloten tenzij uw tegenvordering werd vastgesteld door een rechtbank of erkend werd of onbetwist is door ons. Bovendien hebt u geen retentierecht tenzij en voor zover uw tegenvordering gebaseerd is op dezelfde contractuele relatie.

§ 8 Garantie

8.1 Indien het gekochte artikel niet in overeenstemming is met de verkoopovereenkomst (bv. in geval van een materieel gebrek), zijn de wettelijke bepalingen in principe van toepassing. Met andere woorden kunt u de vervanging of de herstelling van het artikel vragen, naar keuze. Indien andere wettelijke vereisten van toepassing zijn, hebt u recht op een prijsvermindering of mag u afzien van de overeenkomst. De bepalingen van § 10 van de Algemene Verkoopvoorwaarden zijn van toepassing – bovenop of in afwijking van de wettelijke vereisten – op schadevorderingen die te wijten zijn aan een gebrek aan overeenstemming van het artikel.

8.2. In geval van vervanging of herstelling zijn wij enkel gehouden de kosten te dragen die hiervoor noodzakelijk zijn (in het bijzonder vervoerkosten, tolgeld, arbeid en materialen) voor zover deze niet verhoogd worden door verplaatsing van het artikel naar een andere plaats dan de maatschappelijke zetel of de uitbatingszetel van de klant aan wie het artikel geleverd was. Deze bepaling is niet van toepassing in geval van toepassing van § 478 BGB.

8.3 Vorderingen inzake garantie verjaren in overeenstemming met de wettelijke bepalingen.

8.4 Zijn geen materiële gebreken: slijtage veroorzaakt door gebruik of andere natuurlijke processen; de kwaliteit van de goederen of schade ten gevolge van onbehoorlijk gebruik, opslag of installatie na de risico-overdracht; niet-naleving van assemblage- of onderhoudsvoorschriften; overmatige belasting of gebruik; gebrek aan onderhoud; de kwaliteit van de goederen of schade veroorzaakt door overmacht of externe invloeden die niet beoogd zijn door de overeenkomst; of veroorzaakt door het gebruik van de goederen dat niet in overeenstemming is met de normale toepassing of met het gebruik dat beoogd wordt door de overeenkomst.

§ 9 Aansprakelijkheid voor schade en kostenvergoeding

9.1 Vorderingen tot schadevergoeding zijn uitgesloten, met uitzondering van vorderingen inzake schade voortvloeiend uit sterfgevallen, lichamelijke letsels of gezondheidsschade, uit de schending van essentiële contractuele verplichtingen en voor aansprakelijkheid voor andere verliezen, veroorzaakt door bedrog of zware fout vanwege de dienstverlener, zijn wettelijke vertegenwoordigers of medewerkers. Essentiële contractuele verplichtingen zijn deze die noodzakelijk moeten vervuld worden om het doel van de overeenkomst te bereiken.

9.2 Bij schending van essentiële contractuele verplichtingen zijn wij alleen gehouden tot vergoeding van de schade die voorzienbaar is voor de overeenkomst indien deze veroorzaakt werd onachtzaamheid, tenzij deze betrekking heeft op eisen betreffende schade opgelopen door sterfgeval, lichamelijk letsel of gezondheidsschade.

9.3 De beperkingen onder paragrafen 1 en 2 zijn ook van toepassing ten gunste van onze wettelijke vertegenwoordigers, personeel, arbeiders, bedienden en medewerkers, indien er rechtstreekse vorderingen tegen hen worden ingesteld.

9.4 De aansprakelijkheidsbeperkingen voortvloeiend uit paragrafen 1 en 2 zijn niet van toepassing indien wij het gebrek opzettelijk verborgen hebben of een schriftelijke garantie hebben gegeven voor de kwaliteit van het artikel. Hetzelfde geldt indien wij een schriftelijke overeenkomst hebben opgesteld met u betreffende de kwaliteit van het artikel. De bepalingen van de wet productaansprakelijkheid blijven hierdoor onverlet.

9.5 Indien de aansprakelijkheidsbeperking niet van toepassing is op vorderingen inzake productaansprakelijkheid in overeenstemming met § 823 BGB, is onze aansprakelijkheid beperkt tot de vergoeding die wordt uitgekeerd door de verzekeringsmaatschappij. Indien dit niet of slechts deels gebeurt, zijn wij aansprakelijk ten belope van het bedrag van de dekking. Dit artikel is niet van toepassing op schuld in geval van sterfgevallen, lichamelijk letsel of gezondheidsschade.

9.5. Hoger vermelde regels houden geen omkering van de bewijslast in.

§ 10 Klantendienst/bemiddeling

10.1 In geval van vragen, bezwaren of klachten kunt u onze klantendienst bereiken van maandag tot vrijdag van 9u00 tot 16u00 op het telefoonnummer +32 (0)2 223 06 60 en per e-mail naar webshop-be@order.shop.grohe.com

10.2 Online-geschillenregeling: de Europese Commissie biedt een platform aan om geschillen online te regelen. Dit kan bereikt worden op http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

GROHE zal niet deelnemen aan een proces van geschillenregeling bij een kantoor voor consumentenbemiddeling.

§ 11 Rechtskeuze, bevoegde rechtbank

11.1 Belgisch recht is van toepassing met uitsluiting van VN Handelsrecht.

11.2 Indien klanten de overeenkomst sluiten voor een doel dat niet kan worden toegewezen hun handels- of zelfstandig beroep (klanten), tast deze rechtskeuze niet de dwingende bepalingen aan van het recht van de staat waarin de klant zijn gewone verblijfplaats heeft.

11.3 De plaats van uitvoering en rechtsmacht voor leveringen en betalingen en voor alle geschillen die ontstaan tussen ons en de klant uit de overeenkomsten die tussen ons en de klanten gesloten worden is Düsseldorf.

§ 12 Voorwaarden voor het inwisselen van vouchercodes

GROHE biedt vouchercodes met een bepaalde geldigheidsperiode als onderdeel van haar marketing- en promotie-inspanningen. Individuele producten kunnen worden uitgesloten van dergelijke kortingscampagnes.

12.1 Geldigheid en bruikbaarheid. Kortingscodes zijn enkel geldig gedurende een specifieke periode en kunnen slechts eenmalig worden gebruikt en ingewisseld tijdens een bestelproces op shop.grohe.be voor de artikelen die daar worden aangeboden. Hierna is de vouchercode niet langer geldig. Verlenging is niet mogelijk. Er mag slechts één vouchercode worden gebruikt per bestelling en per klant. Het is niet mogelijk om verschillende vouchercodes te combineren.
Door de vouchercode in het relevante veld in het winkelwagentje in te voeren, kunt u de korting inwisselen voordat het bestelproces is afgerond. Betaling in contant geld, berekening van rente of een creditering met terugwerkende kracht op reeds geplaatste bestellingen is niet mogelijk. Vouchercodes kunnen niet worden overgedragen aan een ander klantaccount. Om administratieve redenen is het niet mogelijk om eventueel resterend krediet terugbetaald te krijgen. Vouchercodes zijn niet van toepassing op verzendkosten.
Het is niet toegestaan om vouchercodes door te verkopen of over te dragen aan derden. Indien wij van mening zijn dat een vouchercode op eender welke manier wordt misbruikt (bijv. doorverkocht of gedeeld met anderen), kunnen wij uw vouchercode annuleren en/of uw account blokkeren of zelfs afsluiten, zonder u hiervan op de hoogte te brengen.
Wij behouden ons het recht voor om promoties en kortingen op eender welk moment en zonder enige kennisgeving in te trekken.

12.2 Minimale bestelwaarde. Een eventueel vereiste minimale bestelwaarde, evenals het exacte bedrag daarvan, wordt altijd vastgelegd in de voorwaarden van de relevante vouchercode. Indien niet langer wordt voldaan aan de minimale bestelwaarde vanwege het retourneren van een artikel, behoudt GROHE zich het recht voor om het verschil tussen de bestelling met de vouchercode en die zonder de code in rekening te brengen.

12.3 Artikelen retourneren. Indien u gebruikmaakt van uw recht op retour, wordt de verminderde aankoopprijs terugbetaald. U hebt geen recht op terugbetaling of vervanging van de korting.

§ 13 Varia

13.1 De taal van de overeenkomst is Nederlands.

13.2 Indien één of meer bepalingen in deze AVV niet uitvoerbaar zijn, zal dit de uitvoerbaarheid van de rest van de overeenkomst niet aantasten. Indien de bepalingen niet uitvoerbaar zijn, wordt de inhoud van de overeenkomst aangevuld door wettelijke bepalingen.

 

April 2020